De flesta blacker kan påföras formar och kärnor på flera olika sätt beroende på spädningsgraden.

Påföringsmetoderna är:

  • doppning

  • översköljning

  • pensling

  • sprutning

Oftast kan man obehindrat växla mellan metoderna, men i vissa fall är man bunden till att använda någon specifik metod.

Stor noggrannhet måste iakttas vid blackningen. Exempelvis ger ojämn tjocklek hos blackskiktet upphov till måttvariationer hos godset. Oavsett vilken appliceringsmetod man använder är det viktigt att blacken är homogen och att viskositeten är lämplig för appliceringsmetoden. Sprutning kräver lägst och pensling högst viskositet.

Film: Blackning på Volvos nya gjuteri G2

 

Doppning

Doppning är en effektiv och rationell metod som fungerar särskilt bra för långa serier och hela kärnpaket. Enstaka små och medelstora kärnor blackas också med fördel med metoden, men den är helt olämplig för formar. Blacken skall vara starkt tixotrop, det vill säga att den varken rinner eller droppar. Det medför att den ständigt måste hållas i rörelse för att kunna flyta ut över ytorna.

Nackdelar med metoden är att luft kan bli instängd i fickor och på så sätt hindra blackbeläggning. En annan nackdel är att minst en kärnanvisare blir blackad. Det kan leda till blåsor och påverka dimensionsnoggrannheten negativt, i synnerhet om flera kärnor skall sammanfogas.

Doppningen kan ske för hand men då kan blacktjockleken variera beroende på dopptid och hur man håller kärnan vid avrinningen. Detta är en mycket svår operation som kräver erfarenhet och kompetens hos operatören.

Det vanligaste är att operationen automatiseras Vid automatiserad blackning genom doppning kan blackningsstationen helt inkapslas och förses med effektiv ventilation om så behövs exempelvis vid spritblackning. Den automatiserade doppningen ger samma resultat från gång till gång, då dopptid, , tid och vinklar hela tiden är de samma. En förutsättning för att få samma resultat är också att blackens viskositet inte varierar för mycket samt att blackens temperatur är jämn. Vidare får inte kärnan eller formen vara för varm för då förkortas blackavrinningstiden.

Video: Doppning av formar i black på Scanias gjuteri.

 

Översköljning

Vid blackning genom översköljning spolas blacken över kärnan eller formen. Förfarandet benämns även flödesblackning. Metoden används huvudsakligen vid blackning av stora kärnor. Översköljningen sker alltid över ett uppsamlingskar, varvid kärnan exempelvis placeras på ett galler så att överskottsblack rinner tillbaka till systemet. I många fall måste vissa ytor dras av med pensel efter översköljningen för att avlägsna eventuell överskottsblack. Översköljningen sker ofta manuellt och kräver speciellt vid spritblackning god ventilation.

 

Pensling

Pensling innebär att formen eller kärnan ”målas” med black(se bilden).. Metoden förekommer vid korta serier samt vid blackning av stora formar och kärnor. Speciellt vid spritblackning krävs god ventilation.

Metoden ger förhållandevis släta ytor men fordrar viss vana och tar längre tid än andra förfaranden. Pensling används också när man vill blacka lokalt med stödblack, kylblack eller penetrationsblack.

 

Sprutning

Sprutning kan användas till nästan alla storlekar på formar och kärnor. Operationen sker ofta manuellt. En dimma av luft och black uppstår, vilket medför att god ventilation krävs.

Vid sprutblackning skall blacken vara tixotrop och det är viktigt att viskositeten är rätt. I annat fall uppstår lätt ojämna ytor. Tekniken skall vara sådan att ett jämnt, tjockt lager sprutas ut över hela ytan

Detta kan vara svårt vid exempelvis djupa indragningar. Det är också svårt att kontrollera sprutresultatet under tiden sprutarbetet utförs.Det är viktigt att sprutpistolens munstycke anpassas till storleken hos de fasta partiklarna i blacken. Det får inte förekomma enstaka alltför stora korn, eftersom munstycket då sätts igen.

Sammantaget är detta en mycket svår operation som kräver erfarenhet och kompetens hos operatören.

 

3470