9.9.2 Lagringsföreskrifter för blacker

Både vattenblacker och spritblacker kan lagras i sex månader vid normala förhållanden.

Vattenblacker kan lagras i sex månader vid normala förhållanden i obruten tät förpackning. De får inte utsättas för frost då frysning förstör blacket, men skall heller inte stå i direkt solljus.

Vattenblacker bör inte komma ut till avlopp, vatten eller mark. Detta  är i de flesta fall inte angivet i säkerhetsdatabladen men dessa kan ge problem då de exempelvis kan färga vattnet.

Spritblacker kan lagras sex månader vid normala förhållanden i obruten tät förpackning och måste lagras torrt på en väl ventilerad plats skild från värme och antändningskällor. Vidare skall åtgärder mot statisk elektricitet vidtas, detta på grund av explosions- och brandrisken. Spritblacker är klassade som mycket brandfarliga.

 

3468