Mekanisk sandåtervinning är den mest energieffektiva tekniken för att återvinna retursand från både bentonitbunden sand och från kemiskt bundna formar.

De mest effektiva metoderna enligt denna teknik medför i allmänhet att en påtaglig del av sanden riskerar att bli stoft, vilket i sig skapar ett avfallsproblem. Troligtvis räknas stoftet i de flesta fall dessutom som farligt avfall vilket ger ökade kostnader. Dessa mer effektiva tekniker medför dessutom en större energiförbrukning än de enklare av typen rena krossmetoder, som ofta används vid furanhartsbundna massor med låg verkningsgrad.

Mekanisk återvinning kan ske enligt följande metoder:

  • Nedkrossning

  • Attrition med hjälp av vibration

  • Attrition via impeller med mera

  • Slipning

  • Torr pneumatisk skrubbning.

 

En beskrivning av mekanisk rening finns i avsnittet om mekanisk och termisk rening.

3461