9.6.2 Sotersättningsmedel som tillsatsmedel

Sotersättningsmedel används som alternativ till stenkolssot. Det är en kombinerad produkt, som till största del består av en blandning av bentonit och olika kolhaltiga material.

Eftersom detta material är en blandning av bentonit och olika kolmaterial så minskar risken för brand, men också transporten av dessa material blir enklare då den inte omfattas av regelverket för transporter av farligt gods.

Eftersom dessa kolhaltiga material är mer effektiva glanskolgivare än rent sot kan tillsatserna av glanskolgivande material minskas och därmed förbättras såväl den inre som yttre miljön samt brandrisken.

Med sotersättningsmedel förenklas tillsatsen av dessa ämnen, eftersom det blir fråga om en tillsats i stället för två. Erfarenhetsmässigt har också det visat sig att sotersättningsmedlen ofta fördelar sig bättre i formsanden än det rena sotet. Det gör bland annat att råsanden får en bättre flytbarhet. Precis som vid användning av stenkolssot är det viktigt att hålla ner svavelhalten.

En utvecklingstrend är att mer oorganiskt material blandas in i sotersättningsmedlen.

3411