Även Resol som härdas med hjälp av koldioxid förekommer. Den så kallade Resol/CO2-metoden finns idag från ett antal tillverkare.

Mängden harts är normalt cirka 2,5 procent på sandvikten. Mängden koldioxid är tre till sju gram per kärna. En utvecklingstrend för metoden är att man försöker förbättra den dåliga utgångshållfastheten.

 

Fördelar

 • Vid tillverkningen av kärnorna är processen näst intill luktfri.

 • Lösningsmedlet för bindemedlet är vatten vilket underlätta rengöring och underhåll av utrustningarna.

 • Resol innehåller varken kväve, svavel eller isocyanater.

 • Problemet med sprickgrader är mindre jämfört med Cold-box och SO2-metoderna.

 • Hanteringen av bindemedlet kräver ingen utbildning som är fallet vid exempelvis Cold-Box och SO2-metoderna.

 • Kräver ingen rening vid kärntillverkningen.

 

Nackdelar

 • Bindemedlet är fuktkänsligt.

 • Bänktiden påverkas av luften (CO2 och uttorkning).

 • Det är viktigt att kärnskjutsmaskinens storlek och kärnornas storlek balanseras något så när, då man inte vill att skjutluften ska passera igenom sandmassan för många gånger då detta torkar ut densamma.

 • Låg utgångshållfasthet

 • Kräver en noggrann placering av kärnlådans nipplar om det ska bli optimalt.

 • Begränsat regenererbar och återanvändbar.

 • Finns risk för överaktivering av bentoniten.

 • De gaser som är intressanta ur arbetsmiljösynpunkt är vid gjutningen formaldehyd och kolmonoxid, vidare uppkommer en del lukter vid torkning av black samt vid avgjutning.

 • Den sand som ej gjutits på, det vill säga sand från blåshuvud och kärnkassationer, har betydande miljöbelastning

 • Risk för kemiska brännskador då pH-värdet är så högt som 14.

 

Lagringsföreskrifter

Hartsets lagringstid är maximalt sex månader. Lagringstemperatur bör vara mellan 10 och 25 grader. Vidare bör hartsen lagras i slutna kärl i väl ventilerade utrymmen.

                                           

3428