Vid gashärdning används metylformiat som härdare (Beta-Set). Den är gasformig i uppvärmt tillstånd

Metoden kräver rening av utluften från processen. Mängden harts är normalt vid aluminiumgods 1,2 till 1,6 procent, vid järngjutgods 1,8 till 2,3 procent, vid stålgjutgods 2,0 till 2,5 procent. Tillsatsen av det gasformiga metylformiatet är normalt 0,4 till 0,5 procent av sandmängden.

 

Fördelar med Beta-Set:

 • Vid tillverkningen av kärnorna är processen näst intill luktfri.

 • Lösningsmedlet för bindemedlet är vatten vilket underlättar rengöring och underhåll av utrustningarna.

 • Bindemedlet kan med fördel användas till alkaliska sander såsom olivin och kromit.

 • Beta-Set innehåller varken kväve, svavel eller isocyanater.

 • Hanteringen av bindemedlet kräver inte lagstadgad skyddsutbildning, vilket är fallet vid exempelvis Cold-Box och SO2-metoderna.

 •  Problemet med sprickgrader är mindre jämfört med Cold-box och SO2-metoderna.

 

Nackdelar

 • Bänktiden påverkas av luften (CO2 och uttorkning).

 • Utvecklar metylformiatgas vid kärntillverkningen vilket kräver rening av utsugsluften från härdningsprocessen.

 • Metylformiatet kräver EX-klassning vilket i sin tur ställer högre krav på utrustningen i de delar av Beta-set-maskinen där metylformiatet förekommer.

 • Processen ger bensen och koloxid vid avgjutningen, avkylning samt urslagning plus diverse PAH.

 • Den sand som ej gjutits på, det vill säga sand från blåshuvud och kärnkassationer, har betydande miljöbelastning

 • Begränsat regenererbar och återanvändbar.

 • Finns risk för överaktivering av bentoniten.

 • Sämre sönderfall vid aluminiumgods.

 • Lägre produktionstakt i förhållande till Cold-box-metoden.

 • Risk för kemiska brännskador då pH-värdet är så högt som 14.

 

Lagringsföreskrifter för Beta-Set:

Hartsets lagringstid är maximalt åtta månader. Lagringstemperaturen bör ligga mellan 10 och 30 grader. Vid varmare förhållanden så påverkas produkternas egenskaper och lagringstiden förkortas. Vid lagring under tio grader påverkas viskositeten negativt. Vidare bör hartsen lagras i slutna kärl i väl ventilerade utrymmen.

Lagringstid för metylformiatet är maximalt 15 månader. Även där bör lagringstemperaturen ligga mellan 10 och 30 grader.

Metylformiat är extremt brandfarligt och bör lagras fritt från antändningskällor.

3427