9.4.3.1 Alfa-Set (Självstelnande - kallhärdande)

Vid den självstelnande kallhärdande (Alfa-Set) varianten tillsätts ett flytande harts samt härdare till sanden. Mängden harts är normalt cirka 1,5 procent räknat på sandvikten och mängden härdare 15 till 25 procent räknat på hartsvikten.

Som härdare till fenolhartserna vid Alfa-Set används följande typer av flytande estrar:

  • Linjära estrar, till exempel diacetin, triacetin eller EGDA (etylenglykoldiacetat).

  • Cykliska karbonatestrartill exempel etylenkarbonatestrar.

Efter formning får man en självhärdning av bindemedlet och modellen kan som regel dras efter tio minuter till ett par timmar beroende på vilken typ och mängd av den härdare som används.

 

Fördelar med Alfa-Set

Fungerar med alla förekommande sandsorter.

Har bra släppningsegenskaper.

Vid tillverkningen av formar och kärnor avger processen enbart lite lukt då ingen syra förekommer.

Ger inte upphov till gjutdefekter relaterade till kväve, svavel, och fosfor.

Lösningsmedlet för bindemedlet är vatten vilket underlättar rengöring och underhåll av utrustningarna.

Problemet med sprickgrader är mindre jämfört med Cold-box och SO2-metoderna.

 

Nackdelar med Alfa-Set

Finns risk för överaktivering av bentoniten.

Något begränsat regenererbar och återanvändbar. Om man återvinner bör man ha kontroll på glödgförlusten, siktanalys och hållfasthet.

Risk för kemiska brännskador då pH-värdet är så högt som 14.

 

Lagringsföreskrifter för Alfa-Set:

Hartsets lagringstid är maximalt åtta månader. Lagringstemperaturen bör ligga mellan 10 och 30 grader. . Vid varmare förhållanden så påverkas produkternas egenskaper och lagringstiden förkortas. Vidare bör hartsen lagras i slutna kärl i väl ventilerade utrymmen.

                                           

Lagringsföreskrifter för estrar (härdare):

Lagringstid är maximalt 24 månader. Lagringstemperaturen bör ligga mellan 10 och 30 grader.
Lagring vid högre temperatur eller i solljus kan förändra produktkvalitén. Ska skyddas från frost.

              

Utvecklingstrender Alfa-Set:

Man har tagit fram ett additiv för att förbättra sandåtervinningsegenskaperna och har också lyckats till viss del.

3426