Användning av bentonit möjliggör framställning av gjutgods i alla gjutlegeringar och är resursbesparande genom att sanden i stor utsträckning kan återanvändas.

Bentonit är ett mineraliskt material, som i naturen inte innehåller organiskt material av betydelse. Formning med bentonitbunden formmassa, råsandsformning, är speciellt lämpad för storserieproduktion.

Genom användningen av förädlade bentoniter med hög termisk beständighet har det specifika bentonitbehovet per gjutet ton kunnat minskas.

Vid användning av bentonitbunden formmassa för tillverkning av järngjutgods, krävs dock tillsats av ett kolhaltigt material till exempel sot eller sotersättningsmedel (glanskolgivare).  Detta tillsätts för att få bra godsytor och minska risken för expansionsdefekter .

Ju större tillsatsen av det kolhaltiga materialet är, desto mer påverkas arbetsmiljön i negativ riktning. Vid avgjutning, avsvalning och urslagning uppstår VOC-haltiga emissioner, lukter och rökutveckling samt kondensat i ventilationskanalerna. Vidare kan sot eller sotersättningsmedel belasta den yttre miljön via den genererade överskottssanden.

Sotersättningsmedlen har mindre påverkan både på arbetsmiljön och den yttre miljön än vad sotet har. Rent sot medför också en betydligt större risk för brand eller explosion.

Finmaterialet i de flesta kolhaltiga materialen bildar med luft en explosiv blandning, vilket leder till transportklassificering och föreskrifter för lagring av materialet i silo. Genom inblandning av bentonit i det kolhaltiga materialet kan denna problematik kringgås.

Under de senaste tjugo åren har strävan varit att minska tillsatsen av kolhaltigt material i formsanden samt att även ersätta en del av det kolhaltiga materialet med oorganiskt material.

3408