8.9.1 Metodbeskrivning skalformning

De olika stegen beskrivs närmare under följande avsnitt. Bilden nedan ger en sammanfattande bild av principen för skalformning.

Skalformning - principbild.

Som framgår av denna bild bringas den hartsklädda sanden i kontakt med en upphettad brättmonterad modell av gjutjärn. Hartset närmast modellen och brättet smälter då och binder samman kornen. Efter en kort tid hårdnar ett skal, vars tjocklek kan variera från ungefär 3 till 15 mm allt efter kontakttiden med den varma modellen och brättet. Två formhalvor, det vill säga två skal, limmas sedan samman efter att eventuella kärnor lagts i ett av skalen. En gjutform fullt färdig för avgjutning är klar.

3623