8.3.5 Kompaktering genom skak och press

Skak-pressformmaskiner är i antal världens mest använda formmaskiner. Såväl mindre och medelstora gjuterier som mycket stora gjuterier använder fortfarande denna lite gammalmodiga formframställningsteknik där formen skakas under några sekunder varefter pressning sker.

I många av dagens gjuterier är dessa maskiner ersatta med modernare formningsanläggningar. Bland annat på grund av bullernivån under skakprocessen har dessa maskiner bytts ut i flera gjuterier. Dessutom kan man i äldre maskiner arbetande med denna princip inte efterpressa med ett högt tryck.

I skak-pressformmaskiner utförs formningen genom en kombination av skakning och pressning. Brättet med modellen är fast monterat på formmaskinens bord. Vid formtillverkningen placeras formflaskan på brättet och råsandsformmassa fylls på.

I många av dagens gjuterier är dessa maskiner ersatta med modernare formningsanläggningar. Bland annat på grund av bullernivån under skakprocessen har dessa maskiner bytts ut i flera gjuterier. Dessutom kan man i äldre maskiner arbetande med denna princip inte efterpressa med ett högt tryck. 
I skak-pressformmaskiner utförs formningen genom en kombination av skakning och pressning. Brättet med modellen är fast monterat på formmaskinens bord. Vid formtillverkningen placeras formflaskan på brättet och råsandsformmassa fylls på (se bilden).

 

Under skakmomentet lyfts formmaskinens bord upp någon eller några centimeter och får sedan falla fritt ner mot ett anslag. Formmassans fallhastighet sjunker mycket snabbt ner mot noll vid bordets stöt mot anslaget. Formmassan pressas ner mot modellen och man får en ramning utmed modellens konturer. Formhårdheten är tillfredsställande vid modellbrättet men avtar snabbt mot formens överyta. Optimal skakningstid är i allmänhet några sekunder. En ökning av tiden utöver detta medför normalt ingen märkbar förändring av formhårdheten.
Efter skakningen sker en pressning av formen uppifrån. Då används ofta ett flerstämpelhuvud.

3594