8.3.4 Kompakteringen genom luftimpuls

En teknik som ibland används för kompaktering av formmassan är luftimpuls. För att uppnå packning med hjälp av denna teknik måste man först och främst ha ett fullständigt slutet rum för att förhindra att den uppbyggda tryckvågen försvinner genom otätheter innan den når modellen.

Principen vid luftimpulstekniken är att ge formmassan en kinetisk energi, som bromsas av modellplattan. Eftersom storleken på den kinetiska energin inte endast är beroende av formmassans hastighet, blir formens höjd också en viktig faktor som påverkar packningen. Därför gäller att ju högre formen är desto större är mängden formmassa över modellplattan. Som en följd av det blir det mer kinetisk energi som bromsas upp och omvandlas till packning av formmassan.

I motsats till pressoperationer ger luftimpulstekniken en bättre packning mot modellplattan. Däremot blir packningen vid formens baksida sämre, vilket förbättrar formens luftgenomsläpplighet.

Hur tryckvågen som utför det nödvändiga packningsarbetet åstadkommes i praktiken visas i bilden endan. En tryckbehållare är fylld med luft med förinställt tryck. Genom att avlägsna mottrycket på impulsventilen, öppnar ventilen på några få millisekunder. Det påverkar formmassan med en tryckgradient på mellan 110 och 300 bar per sekund och lufttryckets kinetiska energi överförs till formmassan.

Kompaktering med luftimpuls.

Luftimpulsmetoden ger den bästa packningen på modellsidan och mindre god packning på översidan av formen. Man får en relativt god luftgenomsläpplighet i förhållande till en form framställd genom pressning. Detta förutsätter dock att tiden för impulsluften är noggrant inställd. Luftimpulsmetoden är speciellt lämplig i aluminiumgjuterier där ett lågt gastryck ska kunna driva ut gaserna ur formen.

3593