8.3.3 Kompaktering genom pressning

Kompaktering av formmassan genom pressning är en vanlig teknik. Med hänsyn till själva maskinteknologin är det naturligtvis enklast att formpackningen utförs med en plan platta.

Som framgår av bilden nedan har denna metod dock sina begränsningar. Om en modell har varierande höjd blir inte formmassan jämnt packad. Formhårdheten är hög där modellen är hög. Ju större avståndet är från pressplattan till modellen, desto svårare blir det att uppnå tillräcklig packning. Denna teknik är därför inte lämplig vid komplicerat gjutgods och dess användning begränsas till enkelt gjutgods som ramar och lock. Formkompaktering med enbart pressning.

För att man ska få ett bättre resultat vid formpackning genom pressning har pressplattor som kan följa modellkonturen bättre tagits fram. En av dessa tekniker är den på bilden nedan visade tekniken med flerstämpelhuvud. Vid denna packningsteknik påverkas packningsgraden i mindre grad av modellkonturen. På de ställen där modellen är lägst trycks stämpeln längre ner till dess att önskat tryck uppnåtts. Därigenom blir det en jämnare packning av formmassan över hela modellplattan. Tekniken med flerstämpelhuvud är ofta nödvändigt för att man ska få jämn packning. Nackdelen är att formmaskinen blir dyrare. Flerstämpelmetoden är dock mycket allsidig och används därför i praktiken i stor omfattning.

Illustration av flerstämpelhuvud med flera av varandra oberoende stämplar

Bild på press med fllerstämpelhuvud med flera av varandra oberoende stämplar

 

 Arbetsgången vid formtillverkning i ett steg genom pressning med ett flerstämpelhuvud visas i bilden nedan.

 Formtillverkning i ett steg genom pressning med ett flerstämpelhuvud (BMD).

a.  Formflaskan rullas in i formmaskinen. Därefter sänks formflaskan ner mot pressbordet. Fyllramen förs in och placeras ovanpå formflaskan.
b.  Formmassa fylls på.
c.  Pressbordet förs uppåt och formmassan pressas samman    med hjälp av flerstämpelhuvudet. Pressbordet förs ned och fyllramen blir kvar på rullbanan och förs ut.
d.  Formen lyfts upp från modellen varefter formflaskan rullas ut ur formmaskinen

 

Bilden nedan visar ett alternativ till flerstämpelhuvud, som är enklare till sin uppbyggnad. Pressplattan är, beroende på fabrikat, försedd med en flexibel plastplatta eller en vattenkudde. Packningsgraden är lika vid båda systemen. Den flexibla pressplattan följer så långt som möjligt modellkonturen. Till skillnad från vid flerstämpelmetoden uppträder sidoriktade krafter, som påverkar formmassan när pressplattan ändrar form. Det resulterar i något bättre packning vid lodräta ytor. Tekniken används främst vid gjutning av låga detaljer i aluminium.

Pressning med flexibel stämpel.

I den på bilden nedan visade maskinen sker formningen genom att formmassan efter påfyllning pressas både uppifrån och underifrån. Innan pressningen blåses luft genom formmassan – den fluidiseras. Genom fluidiseringen och pressningen både uppifrån och nedifrån uppnås en jämnare formhårdhet runt modellen än vid konventionell formningsteknik med enbart pressning från ett håll. Maskiner med denna konstruktion uppges ha en lägre energiförbrukning och en lägre bullernivå än tidigare maskiner beroende på att man inte använder skakning.

Uppbyggnad av formmaskin arbetande med formning genom samtidig pressning av formmassan både från över- och undersidan (HWS-Seiatsu).

Arbetsprincip för den i bild 4.4:6 visade formmaskinen. Formning genom samtidig pressning av formmassan både från över- och undersidan (HWS-Seiatsu).

a.  Utgångsläge.
b.  Position för påfyllning av formmassa. Denna skjuts in med luft.
c.  Fluidisering av formmassan.
d.  Pressning uppifrån och underifrån.
e.  Modelldragning.
f.   Vridbordsstation.

3592