Modellberedningsarbetet i gjuterierna har förändrats starkt under senare år genom utvecklingen av programvaror och kapacitet hos datorer. Exempelvis kan vald teknik utvärderas genom formfyllnings- och stelningssimulering  i stället för genom dyra provgjutningar där ingjuts- och matningssystemen testas. Även om datortekniken är ett värdefullt hjälpmedel i beredningsarbetet gäller fortfarande att yrkesskicklighet och erfarenhet är avgörande för ett gott resultat

Även själva modelltillverkningsarbetet har utvecklats genom datortekniken. Från att tidigare varit ett till stor del manuellt arbete utnyttjas idag numeriskt styrda fräsmaskiner, som utgående från ett CAD-underlag fräser fram modellen.

Modellutrustningens utförande har stor betydelse för kvaliteten hos det tillverkade gjutgodset. Dessutom utgör modellutrustningen, speciellt vid korta serier, en väsentlig del av gjutgodspriset. Stor omsorg bör därför ägnas åt att välja en optimal kvalitet på modellutrustningen med hänsyn till utförande och kvalitet.

Många faktorer är avgörande för hur en modellutrustning skall vara beskaffad. De viktigaste är:

  • Antal gjutstycken som skall tillverkas under utrustningens livstid.

  • Gjutgodsets storlek och utformning.

  • Vilken formningsmetod, som skall användas.

  • Kraven på måttnoggrannhet hos gjutgodset,det vil säga vilken toleransgrad godset skall innehålla.

1517