Gällande svensk och europeisk standard för gråjärn är SS-EN 1561:2011.

Standarden specificerar karakteristiska egenskaper genom:

  • draghållfastheten  av gjutna provstavsämnen (separat-, vid-eller gjutna i formen)
  • hårdheten mätt på gjutgodset eller på ”Brinellvårta” (cast-on knob)

Standarden omfattar sex gråjärnssorter baserade på draghållfasthet och sex sorter baserade på Brinellhårdheten, .

 

Tabell: Draghållfasthet i gråjärn enligt SS-EN 1561:2011.

Material-beteckning

 

Relevant väggtjocklek  mm

Brottgräns2)

Rm (MPa)

min.

EN-GJL-100

EN-GJL-150

EN-GJL-200

EN-GJL-250

EN-GJL-300

EN-GJL-350

51)

2,51)

2,51)

51)

101)

101)

40

50

50

50

50

50

100

150

200

250

300

350

Mätningarna är utförda på provstavar bearbetade från gjutna provstavsämnen. Storleken på provstavsämnet skall vara i överensstämmelse med den aktuella väggtjocklek på gjutgodset för vilket de mekaniska egenskaperna gäller.
I tabellen ges exempel på ett tjockleksintervall. Ytterligare relevanta tjockleksintervall är: 50 <t ≤ 100 mm och 100 < t ≤ 200 mm.
Med relevant väggtjocklek avses den sektionen av gjutgodset till vilken de bestämda mekaniska egenskaperna ska tillämpas.
1)       Detta värde ingår som den undre gränsen för respektive väggtjockleksintervall.
2)       Den maximala draghållfastheten är det minsta värde plus 100 MPa.

 

Värden motsvarande de i tabellen finns även för större godstjocklekar. Vidgjutna provstavsämnen används när gjutstyckets vikt är över 1000 kilo och/eller då godstjockleken är större än 50 millimeter.

I SS-EN-1561:2011 finns även en klassificering utgående från hårdheten, se nedanstående tabell. Hårdheten (Brinell) skall uppfyllas på ett i förväg överenskommet mätställe på gjutgodset. Utgående från uppmätt hårdhet kan förväntad brottgräns beräknas, läs mer i avsnittet kring brottgräns och hårdhet.

Tabell: Gråjärn standardiserade utgående från hårdhet på gjutgodset enligt SS-EN 1561:2011.

Materialbeteckning

 

Brinellhårdhet1), HB30

Min.

Max.

EN-GJL-HB155

EN-GJL-HB175

EN-GJL-HB195

EN-GJL-HB215

EN-GJL-HB235

EN-GJL-HB255

-

100

120

145

165

185

155

175

195

215

235

255

I tabellen ges värden för ”relevant” tjocklek från t till 50 mm på överenskommet mätställe. Den ”relevanta” väggtjockleken, t, varierar från 2,5 till 20 mm beroende på materialets hårdhetsnivå.
1)Tillverkare och köpare kan komma överens om snävare HB-intervall dock ej mindre än 40HB.

3066