3.12.3 Högkopparlegeringar inklusive renkoppar

Renkoppar, olegerad koppar med hög renhet, benämns ofta även elektrolytkoppar.

De egenskaper som gör renkopparn så betydelsefull är framför allt den höga ledningsförmågan för elektricitet och värme, den goda korrosionshärdigheten och den lätthet med vilken den kan formas till komplicerade former. Man kan framställa gjutgods med runt 85 procent av den rena metallens ledningsförmåga.

Hållfastheten för renkoppar är låg, varför man måste legera med lämpliga metaller för att få högre hållfasthet. Dock minskar såväl den elektriska som den termiska ledningsförmågan genom en sådan åtgärd.

Legeringar med en eller flera av ämnena krom, kobolt, beryllium, zirkon, nickel och kisel är exempel på legeringar med mycket hög hållfasthet i kombination med god ledningsförmåga för elektricitet och värme. Dessa legeringar används därför till bland annat svetsbackar, kylkroppar och formverktyg för formsprutning av plaster.

3145