Med mässing för gjutning avses kopparlegeringar innehållande huvudsakligen legeringsämnet zink. Mässingens hållfasthet ökar med ökande zinktillsats. För att underlätta spånskärande bearbetning kan mässingen legeras med bly.

Zink ökar materialets mekaniska egenskaper och för att underlätta spånskärande bearbetning legeras mässingen med bly. Ett av de viktigaste användningsområdena för mässingslegeringar är bland annat vattenledningsarmaturer men många produkter tillverkas för värme- och kylanläggningar.

Beroende på produkternas ändamål så används standard-, och specialmässing. Generellt sett har utvecklingen gått mot att minska tillsatsen av bly i materialet eftersom bly är giftigt för människor men även för andra djur och organismer. Standardmässing har blyhalter upp till Pb 3,5 %. Specialmässing som används för produkter i kontakt med dricksvatten utvecklas ständigt utifrån drivkraften att visa på god korrosionsresistens. När mässing korroderar så kan halten av tungmetaller mätas. Här finns tydliga gränsvärden fastställda av Livsmedelsverket. Genom att blanda in rätt grundämnen i rätt halt kan korrosionen mer eller mindre avstanna. Dessa grundämnen, vilka benämns inhibitorer, är arsenik, antimon samt fosfor. Respektive ämnes halter behövs i nivå med <0,05%.

Vattenkran gjuten i mässing och förkromad (Ostnor).

Mässing används vidare för maskiner och utrustning av varierande slag, till exempel för marint bruk, för hantering av kemikalier samt för konstnärliga ändamål.

Bilden visar de grundämnen som förekommer och används i all mässing, baserat på aktuellt behov.

 

 Förekommande grundämnen

 En speciell typ av mässing är nickelmässing eller som den ofta kallas nysilver.

Gjutmässing används av både sand, kokill och pressgjutare. Däremot kan den kemiska sammansättningen vara lite olika men dock inom kravspecifikationen. Gjuttemperaturen mellan de olika gjutmetoderna varierar men avbrännan av både Zink och Aluminium måste undvikas. Både zink och speciellt aluminium reagerar enkelt, affinitet, med syre som i sin tur bildar slagg skikt. God ugnsrenhet och smältahantering är en förutsättning för ett lyckat resultat.

3144