En ganska stor del av industrins energianvändning används till tryckluftsproduktion. I Sverige uppskattas energianvändningen uppgå till 1,7 TWh/år eller tre procent av industrins elanvändning (omkring 8 procent av elanvändningen i verkstadsindustrin).

Livscykelkostnaden (LCC) för ett tryckluftssystem domineras av energikostanden. En typisk fördelning av kostnader för tryckluft under en femtonårsperiod kan ses i figuren nedan. Det är av stor betydelse att ett företag som använder sig av tryckluft håller systemet i god prestanda med hjälp av underhåll och effektiviseringar.

Genom att regelbundet se över sin tryckluftanläggning och täta läckor finns mycket att vinna. Läckage förekommer troligen i alla tryckluftssystem. De flesta läckagen finns nära förbrukaren av tryckluft, såsom i slangar, kopplingar och armaturer. Men även läckaget i maskinerna kan vara betydande. Kompressorn bör dessutom genomgå service med jämna intervall.

Tabell från CIT Industriell teknik om kostnad för olika läckage.

Det gäller att tänka igenom vilket behov av tryckluft som verkligen föreligger med avseende på drifttid, uttagsmönster, tryckluftskvalitet och flödesbehov. Tryckluftssystemet ska vara uppbyggt på ett så effektivt sätt som möjligt med avseende på material i rör, täta skarvar (helst svetsade), lågt tryckfall, installation av automatiska avstängningsventiler med mera.

När man bygger upp en kompressorcentral finns det några strategiskt viktiga saker att tänka på. Det är bra att ha luftintaget till kompressorerna på norrsidan så luften är så kall som möjligt. Man bör fundera igenom möjligheter till värmeåtervinning som finns, finns det några intilliggande objekt som kräver värme? Kompressorer som avger värme direkt till luften runt omkring ska inte ställas i kylda lokaler.

Man bör, om möjligt, sänka trycket i systemet, lägre tryck ger lägre läckage. Det är även viktigt att anpassa drifttiden och inte ha distributionsnätet trycksatt längre tid än nödvändig.

Konkreta tips i punktform

  • Fundera på om tryckluft är rätt energibärare. Överväg alternativ teknik.. För att få en mekanisk effekt av 1 kW i ett handverktyg går det åt ca 7 kW kompressoreffekt.

  • Läcksök och reparera läckor regelbundet.

  • Installera värmeåtervinning, luft eller vattenburen. Glöm inte att optimera ditt system så långt som möjligt innan installation av värmeåtervinning görs.

  • Nya effektiva kompressorer bidrar till lägre specifik energianvändning och är lättare att anpassa till behovet.

  • Lägre inloppstemperatur leder till mindre kompressorarbete (En sänkning med tre grader ger en procents mindre kompressorarbete).

  • Trycksänkning och sanktionering med olika trycknivåer.

  • Sektionera nätet med avstängningsventiler så att system utan behov inte behöver hållas trycksatta.

  • Stäng av tryckluften till maskiner som är avstängda

  • Elektroniskt styrsystem, håll tryckdifferensen inom ett så snävt spann som möjligt. Varvtalsreglerad kompressor ”på toppen” kan regleras efter uttagskurvan.

 

2764