Vid nyprojektering är möjligheterna goda att med rimliga medel uppnå låga bullernivåer även om avståndet till de närmaste bostäderna är tämligen litet. För befintliga anläggningar kan det vara mer besvärligt. Exempel på åtgärder som kan vara aktuella för att eliminera för höga bullernivåer i ett gjuteris omgivning kan vara följande:

 • Genomför regelbundna bullerronder
 • Prioritera regelbundet underhåll av fläktar, motorer, remmar och lager
 • Styr arbetstider och flöden så att bullrande verksamheter inte sker när grannarna sover.
 • Stäng av fläktar med mera då de inte används.
 • Informera personalen om vilka krav gjuteriet har.
 • Håll portar och fönster stängda.
 • Försök att placera bullrande verksamheter skärmat från bostäder
 • Ljuddämpare på luftutlopp
 • Avskärmning av fläktaggregat och luftintag
 • Sammankoppling av ventilationskanaler till ett fåtal där bullerdämpande åtgärder vidtas
 • Inbyggnad av fläktar och filter
 • Urkoppling av fläktar som inte är nödvändiga
 • Kontrollera regelbundet beläggning i ljuddämpare och rengör vid behov
 • Byte av utrustning
 • Utbilda förare i tyst körning
 • Begränsade tider för transport utomhus
 • Inköp av grannfastigheter

Avskärmning av fläktar, elmotorer, luftintagsgaller etcetera är en bullerdämpningsåtgärd som med fördel kan användas vid måttliga dämpningsbehov. Skärmen får inte placeras för långt från bullerkällan. Huvudregeln vid avskärmning är att skärmen skall placeras så nära bullerkällan som möjligt bland annat med hänsyn till acceptabelt tryckfall.

Exempel på bulleravskärmning.

2754