Lukt kan uppstå vid flera operationer i ett gjuteri. Främst kommer luktande emissioner från följande avdelningar:

Smältverk

Luktande ämnen som kommer härifrån kan härstamma från föroreningar i skrotet. Slaggbildare som sätts till smältan kan också vara luktkällor.

 

Kärnmakeri

Innehållet i kärnbindemedlen bidrar till luktbilden. Speciellt gäller detta lösningsmedel och restmonomerer, det vill säga föroreningar i hartser, härdare eller katalysatorer, i synnerhet aminer.

 

Avgjutning, kylsträckor och urslagning

Luktkällor här kan vara rester av bindemedel, sot, släppmedel eller andra kemiska insatsvaror, som pyrolyseras eller delvis bränns.

 

Sandberedning

Lukter kan uppstå av att förbränningsrester, som tidigare kondenserat i formsanden, frigörs till den omgivande luften.

 

Upplevelsen av lukt är mycket individuell och kan uppfattas som mycket störande. Utsläppen är dock generellt så låga att de inte innebär risker för närboendes hälsa.

Utredningar visar att vid flera form- och kärntillverkningsmetoder är kresol det ämne, som kräver störst utspädning för att inte lukten skall kännas. Vid Cold Box-metoden är det främst amin som är mest kritisk ur samma synvinkel.

Flyktiga ämnen kan förutom att ge upphov till lukt även vara bidragande till växthuseffekten och bildningen av marknära ozon. Exempel på processer där flyktiga ämnen uppkommer är utöver ovan nämnda även i samband med blackning med spritbaserad black.

Vissa gjuterier målar godset och då kan lösningsmedel i färgen emitteras till omgivningen.

2751