20.2.1 Praktisk kemikaliehantering

Oavsett om verksamheten är ett gjuteri eller något annat är hantering av kemikalier en viktig del.

För gjuteriernas del rör det sig bland annat om kemiska bindemedel till sanden för sandgjuterier eller släppmedel och oljor för pressgjutarna. Det är viktigt att det finns rutiner för både inköp och förvaringen av kemikalier.

 

Inköp av kemikalier

Endast ett fåtal personer bör ha behörighet att köpa in kemikalier. Detta är viktigt för att inte få in kemikalier som inte är granskade. En riskbedömning bör göras utifrån säkerhetdatabladet. Många företag anlitar någon extern resurs för hjälp med tolkningen av säkerhetsdatabladen. Mer info om vad ett säkerhetsdatablad ska innehålla finns att läsa hos Kemikalieinspektionen. Där finns även mycket info om exempelvis REACH eller CLP.

När nya produkter tas in i verksamheten är det viktigt att berörd personal informeras så de vet vilka säkerhetsåtgärder som krävs. Det kan också behövas nya rutiner/instruktioner för användningen av kemikalien. Om möjligt är det bra att fasa ut en gammal kemikalie i samband med att en ny köps in så att man inte lagrar upp gamla kemikalier som inte längre används. Det är också viktigt att i samband med detta uppdatera kemikalieförteckningen. 

 

Förvaring och skyddsåtgärder

Det finns några saker att tänka på när det gäller förvaring och hantering av kemikalier. Det är viktigt att alla behållare är märkta så att det inte finns någon risk för förväxling. Särskilt viktigt är det om kemikalier tappas upp från en större behållare till flera mindre. Det förekommer till exempel att black hälls upp i mindre kärl.

Kemikalier ska förvaras så att de inte kan läcka ut. Läckage inomhus kan vara en arbetsmiljörisk då de som arbetar i närheten kan exponeras. Läckage som kan nå omgivningen får inte förekomma. Därför ska kemikalier helst förvaras inomhus och då gärna invallat. De flesta gjuterier har villkor i sina tillstånd för hur kemikalier ska förvaras. Särskilda regler finns också för brandfarliga vätskor och gaser. Det är också viktigt att det inte finns risk för påkörning.

Exempel på spilltråg för Cipaxtankar.

Vissa kemikalier ska förvaras åtskilda från varandra. Ett exempel är bindemedel för furangjutning. Härdaren och alkoholen reagerar mycket kraftigt med varandra och ska därför förvaras så de inte kommer i kontakt med varandra vid eventuella utsläpp.

Trots alla försiktighetsåtgärder kan det inträffa att utsläpp sker. Det är därför viktigt att ha saneringsutrustning till hands. Till dagvattenbrunnar utomhus finns speciella täcklock som kan användas för att undvika att spill når dagvattnet.

2747