Större delen av gällande kemikalielagstiftning utgår från EU-direktiv och förordningar.Viktiga att nämna är REACH och CLP.

REACH

REACH är EU:s kemikalielagstiftning och står för Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals. Alla kemikalier som tillverkas eller importeras i mängder över ett ton per tillverkare/importör ska registreras hos EU. Ju större volym kemikalier som tillverkas desto högre är kraven på vilken information som ska tas fram om kemikaliernas egenskaper.

Inom EU finns sedan möjlighet att besluta att det krävs tillstånd för att använda vissa typer av kemikalier. Kemikalier som utreds inför denna process placeras på den så kallade kandidatförteckningen.

Vissa kemikalier kan även förses med begränsningar av användningen.

De flesta gjuterier är så kallade nedströmsanvändare. Det innebär skyldighet att följa de skyddskrav som leverantören ställer upp i säkerhetsdatabladet. Det finns också en skyldighet att meddela leverantören om det upptäcks nya risker vid användningen av en kemikalie.

Det finns mer information om REACH på Kemikalieinspektionens hemsida.

 

CLP

CLP är EU:s system för klassificering och märkning av kemikalier (Classification, Labelling and Packaging.). Det bygger på ett globalt FN-system. Framför allt märks systemet på de nya faropiktogram som tagits fram. Det kan vara värt att notera att det finns vissa kemikalier som har gemensam klassificering inom EU men att det i de flesta fall är leverantören som klassificerar sina egna produkter. Mer om märkning finns under avsnittet om arbetsmiljö.

Mer information om CLP finns på Kemikalieinspektionens hemsida.

2746