Det finns olika typer av ledningssystem som hjälper företagen att strukturera upp sitt arbete. Alla dessa system är uppbyggda på liknande sätt och syftar till att genom systematiskt arbete uppnå ständiga förbättringar.

Modellen för ledningssystemen bygger på följande grundelement: Plan (planera), Do (genomföra), Check (följa upp) och Act (åtgärda). Det finns likheter mellan ledningssystem, egenkontrollen enligt miljöbalken och det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM.

 

ISO 9001

Många företag har ett kvalitetsledningssystem, ofta ISO 9001. Detta kan fungera som grund vid införandet av andra ledningssystem.

ISO 14001

ISO 14001 är framtagen för att kunna passa alla olika slags verksamheter, oberoende av typ eller storlek. Standarden är ett verktyg för att säkerställa att miljöarbetet genomförs på ett systematiskt och strukturerat sätt. Miljöarbetet skall genom ständig förbättring leda till att verksamhetens totala miljöbelastning kontinuerligt minskar

Grundkravet för miljöledningssystem är att företaget uppfyller gällande miljölagstiftning. I övrigt finns inte några specifika nivåkrav för t ex utsläpp eller energiförbrukning. Standarderna kräver endast att företagsledningen ska precisera sina egna miljöambitioner och att dessa ska höjas från år till år.

 

OHSAS

OHSAS 18001 Ledningssystem för arbetsmiljö– Krav och den följande OHSAS 18002 Vägledning för införande av OHSAS 18001, ger ett systematiskt angreppssätt för arbetsmiljöarbetet. OHSAS 18001 specificerar kraven för ett ledningssystem för arbetsmiljö som gör det möjligt för en organisation att hantera sina arbetsmiljörisker och att förbättra sin arbetsmiljöprestanda. Ledningssystem för arbetsmiljö - Krav och vägledning (ISO 45001:2018, IDT) kommer att ersätta OHSAS 18001.

 

CSR

CSR (Corporate Social Responsibility) Socialt ansvarstagande baserar sig på idén att alla – om det så är en regering, ett företag, en organisation eller en privatperson – bär på ett ansvar för att skapa ett väl fungerande samhälle.

Det finns en standard inom området, ISO 26000. Den omfattar allt från miljö och arbetsvillkor till ansvarsfulla affärsmetoder och konsumentfrågor. Alla typer av verksamheter kan använda sig av standarden då den ger praktisk vägledning för hur man kan komma igång och jobba med den här typen av frågor.

Standardens huvudområden: exempelvis mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, goda verksamhetsmetoder, samhällsengagemang och utveckling.

2745