I Sverige har riksdagen beslutat om 16 miljömål som är grunden till allt miljöarbete i Sverige.

De 16 miljömålen är:

 • Begränsad klimatpåverkan

 • Frisk luft

 • Bara naturlig försurning

 • Giftfri miljö

 • Skyddande ozonskikt

 • Säker strålmiljö

 • Ingen övergödning

 • Levande sjöar och vattendrag

 • Grundvatten av god kvalitet

 • Hav i balans samt levande kust och skärgård

 • Myllrande våtmarker

 • Levande skogar

 • Ett rikt odlingslandskap

 • Storslagen fjällmiljö

 • God bebyggd miljö

 • Ett rikt växt- och djurliv

Några av dessa miljömål berör gjuterierna i högre grad. Det gäller exempelvis begränsad klimatpåverkan som handlar om utsläpp av växthusgaser, till exempel de utsläpp av koldioxid som uppstår vid eltillverkning eller förbränning. Två andra exempel är frisk luft med fokus på partiklar och giftfri miljö med koppling till de kemikalier som används i gjutprocesserna.

God bebyggd miljö är ett annat miljömål som berör gjuteribranschen. Det handlar bland annat om att människor inte ska utsättas för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

Film om de svenska miljömålen.

 

2741