Vissa av de farliga kemikalier som används inom ett gjuteri klassas som farligt gods. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ett omfattande regelverk kring transport av farligt gods.

Gjuterier bedöms omfattas av farligt gods-reglerna främst som mottagare av farligt gods, återsändare av felaktigt farligt gods och som avsändare av visst farligt avfall. Enligt reglerna räcker det med att farligt gods lossas på en anläggning för att verksamhetsutövaren skall omfattas av regelverket. Däremot omfattas inte transport av farligt gods inom anläggningen av reglerna. Likaså räcker det att vara avsändare av farligt gods (till exempel. vissa kategorier av farligt avfall) för att omfattas av reglerna. Kraven innebär bland annat att organisationen skall ha en säkerhetsrådgivare (intern eller extern konsult), samt krav på märkning, förpackning och hantering av det farliga godset. Uppgiften att vara säkerhetsrådgivare tillhandahålls ofta av transportörer och avfallsbolag. Det finns dock lättnader från kraven på säkerhetsrådgivare.

Farligt gods som samtidigt är farligt avfall omfattas också av bestämmelser om transport av avfall och farligt avfall.

Mer detaljerad information om transport av farligt gods finns hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

1825