Artificiell optisk strålning är strålning eller ljus, som inte kommer från solen och innefattar synligt ljus, ultraviolett strålning (UV-strålning) och infraröd strålning (värmestrålning, IR-strålning).

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2009:7 Artificiell optisk strålning anger gränsvärden för maximal tillåten exponering. Det finns ett vägledningsmaterial med checklistor framtaget av Prevent för att underlätta riskbedömning av exponering för optisk strålning och laser.

Värmestrålning är vanligt på gjuterier.

 

Infraröd strålning

Infraröd strålning (IR-strålning) benämns även värmestrålning och är elektromagnetisk strålning inom våglängdsområdet 780 nanometer till 1 en millimeter. Dessa våglängder är inte synliga men upplevs som värme både i ögat och på huden. Infraröd strålning kan ge skador på ögats lins, näthinnan och hornhinnan samt påverka kroppens värmebelastning. Höga intensiteter av IR-strålning finns vid heta ytor och metallsmältor.

 

Strålningsnivån vid olika avstånd med en värmekälla på 1100 grader.

 

Ultraviolett strålning

UV-strålning kan ge hudrodnad, ökad pigmentering av huden och höga doser anses kunna ge missfärgningar och starr i ögats lins. Snöblindhet är ett exempel på hög exponering.

Svetsning med ljusbåge är ett exempel på arbetsmoment som ger höga nivåer av UV-strålning.

Optisk strålning (alltså UV-strålning, synligt ljus och IR-strålning) är en form av elektromagnetisk strålning. Det finns också radiofrekvent elektromagnetisk strålning, som mikro- och radiovågor.

Olika former av strålning. Det är bara ett liten del som är synlig för mänskliga ögon.

 

Laser

Laserstrålning medför en av de farligaste riskerna som finns när det gäller strålning. Höga intensiteter riskerar att snabbt skada näthinnan i ögat.

LASER är en sammansättningav initialer, bildade ur det engelskspråkiga uttrycket Light Amplificationby Stimulated Emission of Radiation.Klassindelningen av lasrar har uppkommit som ett led i ett försök att gruppera lasrar efter de risker som det medför att använda dem. En given laserklass omfattar lasrar som i stort sett representerar samma typ av risk och samma grad av farlighet vid användningen. Laserklasserna numreras i stigande följd (1, 1M, 2, 2M, 3R, 3B och 4)

1822