Varje dag utsätts vi för vibrationer från många olika källor, till exempel i bilen till och från arbetet. Inom gjuterier sker exponering främst i renserierna och vid rivning av ugnsinfodringar när man använder handslipmaskiner och tryckluftsmejslar. De som kör truck och lastbil utsätts också för vibrationer.

Vibrationer delas upp i två huvudtyper, hand-arm-vibrationer (HAV) och helkroppsvibrationer (HKV).

 

Hand-arm vibrationer

Hand-arm vibrationer kan leda till övergående eller bestående skador i blodkärl, nerver och muskler och leder i händer och fingrar. Exempel på sådan utrustning som orsakar hand-armvibrationer är slipmaskiner där man särskilt måste se upp med ev obalans i slipskivan, bilningsmaskiner, slaghackor och borrmaskiner.

Under arbete med handhållna vibrerande maskiner kan man få en övergående försämring av hudens blodcirkulation. Man kan uppleva det som en tillfällig köldkänsla, domningar, smärtor i muskler och armar eller nedsatt känsel. Vid långvarig vibrationsexponering finns risk för bestående skador på kärl, nerver, muskler och leder. Generellt medför rökning och snusning i kombination med vibrationer att blodcirkulationen försämras, vilket ökar skaderisken.

Generellt kan sägas att det är viktigt använda varma verktyg för att minimera risker för vibrationsskador. Fördelen med t.ex. hydrauliskt drivna handkapmaskiner framför tryckluftsdrivna handkapmaskiner är att de inte blir avkylda vid användning, vilket ger bättre blodcirkulation i fingrarna. Hur verktygen är utformade har också stor betydelse, t.ex. bör slipskivor på en slipmaskin vara välbalanserade.

 

Vita fingrar

Vita fingrar är en kärlskada i handen som kan uppkomma av vibrationer, och kännetecknas av att fingrarna tillfälligt bleknar samtidigt som känseln och funktionen i fingrarna försämras. Blekheten uppstår på grund av strypt blodtillförsel och områdena som påverkas kommer att öka om inte vibrationsexponeringen upphör.

Vita fingrar.

 

Nervskador

Skador på nerver och känsel i händer kan uppkomma utan att den drabbade själv märker det eller förknippar det med en skada. Symtomen på en nervskada visar sig som domningar, stickningar, nedsatt känsel och försämrad motorisk förmåga och ökad fumlighet.

 

Helkroppsvibrationer

Helkroppsvibrationer uppstår när underlaget vi sitter eller står på vibrerar. Är exponeringen kraftig utsätts diskar, kotor, leder och muskelfästen i rygg och nacke. Exempel på arbeten där helkroppsvibrationer förekommer är när man kör lastbil, truck eller traktor.

Besvär vid helkroppsvibrationer är ländryggssmärta, yrsel, högt blodtryck, nedsatt prestationsförmåga, störd motorik och ökad risk för trötthetskänsla.

Tabell: Exponeringsvärden för vibrationer, medelvärde 8 timmar A(8).

 

Insatsvärden

Gränsvärden

Hand- och armvibrationer

2,5 m/s2

5,0 m/s2

Helkroppsvibrationer

0,5 m/s2

1,1 m/s2

 

Insatsvärde                       

Om insatsvärdet överskrids är arbetsgivaren skyldig att genomföra åtgärder och erbjuda medicinsk kontroll. Går det inte att genomföra åtgärden direkt så ska det av en handlingsplan framgå vad som ska göras, vem som är ansvarig och när det ska vara utfört. Insatsvärdet är inget värde som innebär en säker nivå för exponeringen utan en gräns när man inte längre kan acceptera risken för skador.

 

Gränsvärde 

Gränsvärdet, mätt i medelvärdet för den dagliga vibrationsexponeringen, får inte överskridas. Om gränsvärdet överskrids ska arbetsgivaren vidta omedelbara åtgärder.

Arbeten ska planeras, bedrivas och följas upp så att riskerna till följd av exponering för vibrationer minimeras genom att vibrationerna elimineras vid källan eller sänks till lägsta möjliga nivå.

Det bästa sättet att begränsa exponeringen för vibrationer är att tänka förebyggande när arbetet planeras. Det kan vara att välja utrustning så att vibrationer inte uppstår, eller i alla fall minimeras. Detta är oftast mest lönsamt från arbetsgivarens sida eftersom det är kostsamt att i efterhand behöva vidta åtgärder mot vibrationer.

Det går också att undvika vibrationer genom att ta hänsyn till och försöka minska behovet av bearbetning och rensning av godset redan i konstruktionsstadiet. Andra åtgärder som kan minska risken för vibrationer längre fram i processen kan vara förbättrad form- och kärntillverkningsteknik och högre kvalitet på modellerna. Görs detta så kanske rensarbetet minskas och med det arbetet med vibrerande handverktyg.

Att ha ett jämnt underlag för dem som kör gaffeltruck är en åtgärd som gör att chauffören får en bättre arbetsmiljö.

När det gäller risken för skador så har vibrationens storlek större påverkan än den tid som man utsätts för vibrationen.

1820