Med läcksökning avses kontroll av tätheten hos en detalj. "Täthet" är emellertid ett relativt begrepp. De tre uttrycken vattentät, dammtät och gastät beskriver i stort sett spännvidden i begreppet. Känsligheten hos en läcksökningsmetod är beroende av vilket tryckmedium som använts.

Det finns en mängd läcksökningsmetoder, vilka kan varieras allt efter de krav man ställer på det gjutgods som skall undersökas. Prov med inre övertryck med luft som tryckmedium är en vanlig metod i gjutgodssammanhang. Läckaget kan kontrolleras genom att godset nedsänks i vatten, den så kallade bubbeltestmetoden.

Vid seriegods används ofta en halvautomatisk provningsutrustning. I utrustningen på nedanstående bild utgörs testmedlet vanligen av luft. Det gods som skall täthetsprovas fylls med luft med ett visst tryck. Samtidigt fylls en referensbehållare i systemet med samma tryck. Under fyllningsmomentet står godset och referensbehållaren i förbindelse med varandra. Efter fyllningen stängs förbindelsen mellan dem. Om godset läcker, sjunker trycket i detta jämfört med trycket i referensbehållaren. Tryckskillnaden mäts automatiskt efter en inställd tid och ger besked om storleken hos ett eventuellt läckage. Om läckaget överstiger ett visst bestämt värde ger utrustningen besked om det.

3141