Magnetiska metoder använder elektrisk ström för att inducera ett magnetfält i testdetaljen, exempelvis med hjälp av en elektromagnet eller där testdetaljen placeras i en elektrisk spole eller strömmen leds genom testdetaljen. En traditionell metod är att spraya tesdetaljerna med järnpartiklar för att hitta magnetiskt läckage.

Med modernare utrustning avläses magnetfältet på olika sätt och jämförs med kalibreringsvärden från referensobjekt. Metoderna är snabba och anges vara lätta att automatisera.

En nackdel som ofta nämns med samtliga metoder är att de huvudsakligen ger utslag på egenskaper i testdetaljens yta. Inträngningsdjupet ökas om frekvensen hos den använda växelsströmen minskas. De magnetiska metoderna är många. Värt att nämna är exempelvis: virvelströmsprovning, Barkhausenbrus, inkrementell permeabilitet och magnetisk läckfältsmätning.
Metoderna fungerar endast på testdetaljer av ferromagnetiskt material.

3138