16.5.1 Slipning med roterande slipskivor

Den i gjuterisammanhang vanligaste metoden för att avlägsna oavsiktligt tillkommet material är slipning med roterande slipskivor.

Slipningen kan utföras med handslipmaskiner, pendelslipmaskiner eller i slipstolar. Även helt mekaniserade slipenheter finns numera på marknaden och används i ökande omfattning. Även manipulatorer och industrirobotar används. Detta behandlas närmare i avsnitten 16.6 respektive 16.7.

Slipsprickor i gjutgodset kan uppkomma då gjutgodset har värmts för mycket under slipningen. Dessa kan undvikas genom att använda slipskivor med vassa korn som skärper sig lagom snabbt. Därigenom skapas ett jämnt fördelat sliptryck över arbetsytan. Här är ofta en mjuk metall svårare att slipa än en hård metall, eftersom den mjuka metallen kletar och sätter igen slipkornen i skivan.

Keramiska slipskivor är de vanligaste slipskivorna på grund av dess värmebeständiga och samtidigt oelastiska egenskaper. Slipskivans grad talar om hur hårt bindemedlet håller samman slipkornen, där en skiva med låg hårdhet lättare tappar slipkornen. Om högavverkning önskas vid slipningen finns anledning att välja grova slipkorn för sliparbete. För att skivan ska få önskad form och slipegenskaper bearbetas/skärpes skivan med ett verktyg så att slipkorn lossnar.

Handslipmaskiner är oftast tryckluftsdrivna (se bilden). De elektriska maskinerna är oftast av högfrekvenstyp.

Tryckluftsdriven rakslipmaskin (Atlas Copco).

 

Pendelslipmaskiner (bilden nedan) används speciellt vid större detaljer och då stor avverkning önskas. Exempelvis är pendelslipmaskiner vanligt förekommande i stålgjuterier, där de används för avlägsnande av matarhalsar. En pendelslipmaskin har en väsentligt kraftigare motor och större slipskiva än en handslipmaskin. Maskinen brukar vara upphängd i en anordning ovanför arbetsplatsen och vara utbalanserad. Vid slipningsoperationer för operatören den roterande slipskivan över gjutstycket, som ligger stilla.

Pendelslipmaskin (Reichmann).

 

En slipstol är en kraftig slipmaskin, som är fast monterad. Gjutgodset förs av operatören mot slipskivan.

Slipstol (Reichmann).

För rensning av gjutgods i större serier går utvecklingen mot robotanvändning samt mer eller mindre automatiska maskiner.

Så kallat beställningsgjutgods i små till mellanstora serier i viktsklassen 1 – 15 kg slipas fortfarande som regel på konventionella slipstolar (bilden ovan) För gjutgods som slipas i rensningscell kombineras ofta slipning på slipstol med tryckluftsdrivna handslipmaskiner.

Vid allt rensningsarbete gäller att stora mängder damm alstras. Därför är det nödvändigt med en effektiv ventilationsanläggning. Som generell regel gäller att dammet skall omhändertas så nära källan som möjligt.
Vid slipning på slipstol eller med handdrivna slipmaskiner sugs stora luftmängder av. Den avsugna luften innehåller stora mängder damm och metallpartiklar. Denna luft måste filtreras noga. Det görs idag i textila kassett- eller slangfilter. 

Vid arbete med exempelvis handslipmaskiner kan luften tas om hand genom att maskinerna förses med punktavsug. Hur detta kan arrangeras framgår av bilden nedan. Här är maskinen omgiven av en roterande plastkåpa. Mellan kåpan och slipmaskinen finns en smal spalt. Genom denna sugs luft med hög hastighet. Luftinsugningen gör att större delen av alstrat damm aldrig kommer ut i den omgivande luften. Mätningar har visat att 90 procent av det alstrade dammet omhändertas genom punktavsuget. En komplikation med detta arrangemang är den extra slang, som behövs för att suga av luften. Genom lämpliga åtgärder kan dock denna olägenhet elimineras.

 Handslipmaskin försedd med punktavsug.

Slipning är en besvärlig operation ur arbetsmiljösynpunkt. Arbetsställningen är viktig för att få tillräcklig matningskraft vid användning av roterande handslipmaskiner. En lämplig arbetsställning ur produktivitets- och kvalitetssynpunkt uppstår när slipmaskinen hålls nära kroppen i armbågshöjd, där kroppen är något framåtlutad så att man utnyttjar kroppstyngden. Förutom de ovan nämnda svårigheterna med alstrat damm är det fysiskt ansträngande. Därtill kommer höga bullernivåer och stora vibrationsproblem. Stora ansträngningar har gjorts för att underlätta arbetet vid slipningsoperationer. Vid några gjuterier har man installerat robotar och manipulatorer.

 Vid slipning med handslipmaskiner tvingas ofta operatören inta besvärliga arbetsställningar samtidigt som han tvingas hantera tungt gods. Ofta kan någon typ av lägesställare vara ett värdefullt hjälpmedel.

Lägesställare (VOKA).

Lämpligt gjutgods för rensning i lägesställare är inte enbart beroende av vikt, utan även av rensningens mängd och art. Gods som kräver invändig rensning eller omfattande hantering, exempelvis pumpgods eller växellådor, är passande. Vikten nedåt begränsas av att manuell hantering är snabbare än lägesställare vid mindre gods. I praktiken ligger denna gräns troligen vid 50 till 200 kilo.

Vid hantering av gods i lägesställaren måste detta vara fastspänt på ett säkert sätt. Speciella fixturer eller spännanordningar måste användas till varje godstyp. Visst gods kräver två eller fler uppspänningar för att kunna rensas helt. Uppspänning måste kunna ske snabbt och enkelt för att totala rensningstiden skall kunna behållas eller minskas.

3349