Det är svårt att göra ett optimalt val rensmedel då flera faktorer spelar in. Många gånger är det godset som ska rensas eller typ av slungrensmaskin som finns hos företaget som får fälla avgörandet.

Alltför ofta spelar priset på rensmedlet en avgörande roll. Ett vanligt argument för att välja ett billigt rensmedel är att spillet är stort. Med spill avses rensmedel, som följer med gjutgodset och inte tas till vara, samt rensmedel, som kastas ut från slungrensmaskinen utan att återföras. Generellt sett ligger ofta den lägsta totalkostnaden vid användning av ett dyrare material i kombination med ett avskiljningssystem, som sköts enligt anvisningar. Anledning till att det som är dyrt blir billigast i längden är att dyrare rensmedlen ofta har en högre och jämnare kvalitet.

Vid val av slungrensmedel bör tre kriterier speciellt beaktas, nämligen rensmedlets:

  • kornstorlek
  • driftsblandning
  • hårdhet

 

Kornstorlek

Genom valet av kornstorlek påverkar man rensningsresultatet, det vill säga exempelvis ytprofil, rensningsgrad och rensningstid. Ju större ett korn är, desto större kinetisk energi erhåller det. Ju mindre ett korn är, desto fler korn erhålls per viktenhet, vilket innebär en bättre så kallad övertäckning.

Eftersom övertäckningsgraden bestämmer rensningstiden bör man välja en kornstorlek som är så liten som möjlig men som ändå kan ge tillräcklig kinetisk energi för att rengöra det aktuella gjutstycket.

 

Driftsblandning

En så kallad driftsblandning består av en blandning av stora och små korn. Alltför stora korn ger hög kinetisk energi men dålig övertäckning. För små korn ger god övertäckning men låg kinetisk energi. Driftsblandningen skapas genom förslitning av kornen i kombination med maskinens avskiljningssystem. När kornen nått en viss minimistorlek avskiljs dessa och sugs till föravskiljare och filter.

Olika driftsblandningar.

En bra driftsblandning med en nominell kornstorlek på exempelvis 1,2 mm bör se ut enligt bilden nedan. Speciell bör observeras relationen mellan – hur många kornen i varje storleksklass är och hur mycket de väger.

Exempel på en lämplig driftsblandning med nominella kornstorleken 1,2 mm.

 

 

Hårdhet

Rensmedlets hårdhet har en avgörande betydelse för rensningsarbetet men också för hur mycket rensmedlet i sig förslits. När kornen matas genom ett slunghjul erhåller dessa som nämnts tidigare en hög hastighet och därmed också ett högt innehåll av kinetisk energi. Hur stor den energin är beror på kornens massa, slunghjulets diameter, varvtal och utformning. Den kinetiska energin förbrukas på olika sätt. En del går åt till att deformera arbetsytan och gör alltså ett nyttigt arbete. En annan del går däremot åt till att deformera själva renskornet och uträttar följaktligen inget nyttigt arbete. Ju hårdare ett korn är, desto mer energi används för själva rensningsarbetet. Samtidigt minskar dock livslängden hos kornet. Bilden nedan visar ett exempel på hur livslängden förhåller sig till hårdheten. Området mellan 46 och 51 HRC har visat sig ge ett optimalt resultat i förhållande till ekonomin.

Kornens livslängd i förhållande till hårdheten.

3321