För att skapa det höga tryck som krävs under eftermatningsfasen används en multiplikator (tryckförstärkare).

En mulitplikator är en hydraulcylinder vars kolvarea i multiplikatorcylindern är betydligt större än arean i änden på den hydrauliska injektionscylindern. Skillnaden är vanligen två till fem gånger större. Detta betyder att trycket i injektionscylindern kan ökas med upp till fem gånger jämfört med det ingående hydraultrycket.

Principen för multiplikatorn bygger på en jämnviktsekvation där tryckförstärkningen är direkt proportionell mot areaminskningen från A1 till A2, se bild nedan.

Principskiss över en multiplikator

En ytterligare förstärkning erhålls genom att kolvspetsens area, det vill säga den yta som överför trycket till den smälta metallen är mindre än injektionskolvens yta som påverkas av multiplikatorkolven. Det innebär att det slutliga trycket i smältan blir avsevärt mycket större än det ursprungliga pumptrycket på baksidan av multiplikatorkolven. 

Eftermatningsfasen gör att den gjutna komponenten eftermatas med mer metall vilket dels kompenserar för metallens krympning under stelningen, dels komprimerar luft- och gasporositeter i den gjutna detaljen. I extrema fall kan metalltryck på ca 2000 bar uppnås, vilket ger helt trycktäta komponenter. Det bör beaktas att en liten diameter på skottkolven ger en mycket hög multiplikatoreffekt, vilket alltså ger ett mycket högt metalltryck, vilket i sin tur ökar kraven på maskinens låskraft. Överskrids låskraften kommer smält metall att spruta ut mellan formhalvorna.

4669