10.2.9 Svetsbarhet hos pressgjutgods

Den begränsade svetsbarheten hos pressgjutna komponenter beror på de i konventionellt pressgjutgods nästan praktiskt taget oundvikliga gasorsakade porositeterna och det i den fasta metallen förekommande lösta vätet. Det är ändå möjligt att tillverka svetsbart pressgjutgods men det ställer höga tekniska krav.

För att kunna tillverka pressgjutna komponenter med god svetsvarhet krävs smältarening, en optimal ingjuts- och avluftningsteknik samt användning av vakuumpressgjutningsteknik. Med dessa förutsättningar säkerställs att de vid svetsning störande inneslutna och lösta gaserna föreligger endast i små halter. Konsekvent användning av de nämnda åtgärderna ger i stor utsträckning porfrihet i tidigare fastlagda områden. Endast i dessa områden kan svetsbarhet säkerställas. Konstruktion och verktyg måste avstämmas mot varandra.

4641