10.2.5 Borrade hål och urtagningar

Möjlighet till för- och färdiggjutning av hål är en väsentlig fördel för pressgjutningstekniken.

Vid gjutning av hål räcker det med en ringa konicitet (beroende på gjutlegering), som oftast kan elimineras genom en enkel efterslipning till rätt mått om den över huvud taget stör.  Vid tunna kärnor är förhållandet mellan hålets diameter och längd viktigt på grund av uppkommande krympkrafter .

Genomgående hål är gynnsamt eftersom det då är möjligt att styra kärnan på båda sidor i formverktyget. Vid små hål måste en ekonomisk undersökning visa om en kärna är lämplig eller om det är bättre att gjuta en anvisning och sedan borra hålet mekaniskt.

Vid kärnor med liten diameter kan det för att få en bättre stabilitet hos kärnan vara lämpligt att göra kärnan med en stegvis ökande diameter. Kritiska krympkrafter vid stora hålavstånd och svag kärna kan man klara genom anordnande av ”stödytor” mellan dessa hål.

Genom ökningen av allt mer komplexa pressgjutna komponenter med ett stort antal borrhål och uttagningar blir det allt svårare att optimalt placera ingjutssystemet.

Därför är det viktigt att redan under utvecklingsskedet för en komponent se över att det finns ett tillräckligt område för ingjutssystem för att undvika att läget för hålkärnor kommer i ingjutsområdet. Inte sällan finns, som framgår av bild 10, möjlighet att på ett elegant sätt förhindra att smältan strömmar direkt mot en kärna.

När flera hål på ett gjutstycke stör varandra eller ligger på ett avstånd från varandra med snäva toleranser, måste kärnan för dessa hål ligga i samma verktygshalva eller styra i båda verktygshalvorna.

Riktvärden för diameter – längdförhållanden för gjutna hål (minimivärden)

 

Aluminium

Zink

Magnesium

Koppar

Minsta diameter

2,5 mm

0,8 mm

2,0 mm

4,0 mm

Max längd för genomgående hål

5*d

8*d

5*d

3*d

Max längd för blindhål

3*d

4*d

3*d

2*d

Släppningsvinkel

1,5°

1,5°

2,5°

 

Möjligheter för placering av ingjutsystem. Till vänster är en ogynnsam placering. Till höger visas hur det bör se ut.

Av gjuttekniska skäl bör undersökas om det genom hålkärnor föreligger kritiska avsnörningar för smältflödet. Den därigenom orsakade strypningen, som framgår av bilden nedan, kan medföra gjutgodsfel.

I den vänstra bilden visas hur smältflödet stryps av en för smal övergång. Till höger visas hur konstruktionen bör se ut.

Vid mycket komplicerat gjutgods med flera tvärs mot varandra gående eller krokiga hål är rådet att göra en avstämning med ett pressgjuteri. Eftersom inbyggnad och styrning av korsande kärnor i ett pressgjutverktyg är svårt och kan medföra driftsstörningar uppnås ofta vid pressgjutgods i sådana fall en bättre lösning genom ingjutning av svetsade stålrörssystem.

Delning av en kärna bör göras så att en efterföljande avgradning kan göras utan att gjutgodskonturen skadas.

Delning av kärna ska se ut som det görs till höger, inte som i bilden till vänster.

 

4635