Vid sammanfogning av pressgjutgods med andra komponenter, material eller med varandra finns ett antal väl beprövade tekniker.

I många fall är skruvförband den bästa lösningen. Eventuellt bör den låga hårdheten (och tryckhållfasthetsgränsen) hos det pressgjutna materialet mötas med stora anläggningsytor, specialskruvar med större skruvhuvud eller underläggsbrickor. Vid skruvförband som lossas ofta rekommenderas gänginsatser (se kapitel 10.2.13).

Nitförband är i lämpliga fall bra. Genom ingjutning av nitskaftet, exempelvis vid zink, aluminium och magnesium, kan nitförband ofta utformas fördelaktigt. En bekant och beprövad teknik är exempelvis Taumelniten.

Lödförbindningar är med begränsningar vid aluminium- och zinklegeringar möjliga. För magnesiumlegeringar finns hittills endast ringa erfarenhet. Vid zinklegeringar stör aluminiumhalten. Endast genom galvanisk förkoppring kan här uppnås lödbarhet.

Svetsning av pressgjutgods är möjligt. Närmare uppgifter om detta finns i kapitel 10.2.9 ”Svetsning av pressgjutgods”.

 

Speciellt vid fogning av magnesium

Skall komponenter i magnesium sammanfogas ska särskilt korrosionsskyddet beaktas.

Den galvaniska korrosionen (kontaktkorrosion) är av väsentlig betydelse vid magnesiumlegeringar eftersom nästan alla andra metaller är ädlare än magnesium. För att galvanisk korrosion skall uppstå är två villkor avgörande. Dessa är att en elektrisk förbindelse måste föreligga mellan olika metaller och en elektrolyt måste finnas. Är ett av dessa villkor inte uppfyllt uppträder ingen galvanisk korrosion. Åtgärder för att förebygga galvanisk korrosion är:

  • Lämplig komponentkonstruktion
  • Användning av material som är kompatibla med magnesium
  • Användning av lämplig ytbeläggning och isolering.

 Genom lämplig konstruktion avleds vatten, kondensat m m från magnesiumkomponenten, varigenom bildandet av elektrolytiska filmer reduceras eller helt förhindras.

Exempel på dåligt sammansatt konstruktion med magnesium.

Förbättrad kontruktion med magnesium.

Exempel på dåligt sammansatt konstruktion med magnesium.

Förbättrad kontruktion med magnesium.

4650