2.2.12 Hållfasthet och mekaniska egenskaper

Gjutningens största fördel är att den ger konstruktören stor frihet både i materialvalet och vid formgivningen.

Den friheten bör utnyttjas för att på ett enkelt sätt arrangera förstyvningar och placera materialet där det gör mest nytta (figur 35). Vid gråjärn bör detta materials förmåga att ta upp större tryck- än dragpåkänningar beaktas (figur 36).

Figur 35: Lämplig utformning av ett tvärsnitt för bästa hållfasthet.

Utformningen betyder ofta mer för hållfastheten än valet av material. I det undre utförandet kan man välja ett billigare material. Denna utformning är dessutom gjuteritekniskt bättre än det övre utförandet.

Figur 36: Vid användning av gråjärn bör dragspänningar undvikas.

Nedanstående tabell ger en överblick av ett flertal gjutna materials egenskaper.

Tabell 4: Några egenskaper hos gjutna material.

1934